Ontwerpbestemmingsplan Museumpark VONK* ter inzage

Museumpark VONK* gaat een volgende belangrijke fase in. Vrijdag 17 juni heeft het college van B&W van de Gemeente Eindhoven het ontwerpbestemmingsplan van Museumpark VONK* vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat het plan van 22 juni tot en met 4 augustus ter inzage ligt en de mogelijkheid er is een zienswijze in te dienen.

Voorontwerp bestemmingsplan
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan van Museumpark VONK*. Voordat het college een besluit nam is door onder andere Trefpunt Groen, het Waterschap en de Provincie Brabant een positief advies gegeven op het plan. Enkele aanbevelingen van deze partijen zijn verwerkt in het plan. Ook is samen met de omwonenden in een parkeerdialoog gekeken naar een parkeeroplossing. Deze is inmiddels gevonden. Toekomstige bezoekers van VONK* kunnen op drukke dagen het parkeerterrein van de High Tech Campus Eindhoven gebruiken.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu zes weken ter inzage. Het plan ligt enkele weken in de zomervakantie ter inzage, echter het grootste gedeelte van de termijn valt voor de start van de zomervakantie. Gedurende deze termijn kan eenieder op het plan reageren. De planning is dat het bestemmingsplan VONK* in december 2022 in de gemeenteraad in stemming wordt gebracht.

Via onderstaande link is het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen: eindhoven.nl/bestemmingsplannen