Volgende stap in proces Museumpark Vonk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft in oktober 2021 het voorlopig ontwerp van Museumpark Vonk inclusief bijbehorende stukken akkoord bevonden. Dit betekent dat de stukken zonder wijzigingen aan de gemeenteraad aangeboden worden in november. Een mooi tussenresultaat waar we met zijn allen trots op zijn.

De afgelopen maanden is samen met de gemeente en met betrokkenheid van de gebiedspartners in de werkgroep hard gewerkt om verder invulling te geven aan het Voorlopig Ontwerp. Dit alles binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden van de gemeenteraad. Op 28 april 2021 heeft de raad deze (extra) kaders en randvoorwaarden gesteld aan de ontwikkeling van Museumpark Vonk. Daarnaast heeft op verzoek van de gemeenteraad het onderzoeksbureau Tauw een externe validatie uitgevoerd op onze plannen, welke positief beoordeeld zijn. Het recente collegebesluit geeft ons vertrouwen dat we op de goede weg zitten.

Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende stukken geeft reeds antwoord op veel vragen. Onder andere hoe wij invulling geven aan de ruimtelijke vertaling van het museumgebouw inclusief omliggend terrein. Wij denken met dit plan een duurzame kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan de cultuurhistorische, groene en recreatieve waarden van de Genneper Parken. Dat doen we o.a. door het Leeuw terrein vrij te spelen en maar liefst 1,3 hectare hoogwaardig openbaar groen toe te voegen aan het park.  De afgelopen maanden zijn veel stappen gezien, maar een aantal zaken behoeft nog verdere uitwerking. Wanneer de raad in november een positief besluit neemt over het ontwerp, zullen wij de bestemmingsplanprocedure starten en toewerken naar een Definitief Ontwerp.

De stukken die zijn aangeboden aan de raad zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Ontwerp

De vorige versie van het ontwerp is op 13 juli tijdens een openbare inloopbijeenkomst aan geïnteresseerden getoond. De meest recente versie van het Voorlopig Ontwerp is hier te vinden, naast overige informatie over het ruimtelijk proces. Hoewel het ontwerp sinds 13 juli voor een groot deel ongewijzigd is gebleven, is op een aantal punten aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen door input van de werkgroep VONK* en het intensieve overleg dat met Royal Haskoning DHV (zij hebben voor de gemeente het inrichtingsplan Genneper Parken gemaakt) heeft plaatsgevonden.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het aanzicht van het entreegebouw vanaf de Boutenslaan. In overleg met Royal Haskoning DHV zijn de zichtlijnen vanaf de Boutenslaan aangepast. Hierdoor wordt het entreegebouw nog beter ingepast in het groen.

  • Het parkeerbos bevat nu 114 parkeerplaatsen in plaats van 100. Op verzoek van de gemeente hebben we de 14 parkeerplaatsen gelegen aan de parallelweg Boutenslaan in ons parkeerbos opgenomen. Hierdoor krijgt het gebied een groenere uitstraling. Deze extra parkeerplaatsen passen binnen de eerder voorziene oppervlakte, doordat de distributiestraat nu geïntegreerd is in het parkeerbos.

Verkeer/parkeren

Uit het onderzoek van Mobycon blijkt dat de toename aan verkeersbewegingen met de komst van VONK* dusdanig beperkt is, dat de huidige infrastructuur volstaat. Op het gebied van parkeren voorzien de 114 parkeerplaatsen voor een groot deel in de parkeerbehoefte van het museum.

Desalniettemin zijn we ons ervan bewust dat deze 114 parkeerplaatsen niet toereikend zijn om de piekmomenten (in bijvoorbeeld schoolvakanties en weekenden) op te vangen. Deze piekmomenten zijn door verkeersbureau Mobycon onderzocht en in hun rapport geven zij in een aantal oplossingsrichtingen aan hoe deze pieken op een goede manier opgevangen kunnen worden. In de verdere uitwerking van de plannen gaan we samen met de gemeente op zoek naar goede oplossingen. Daarbij is de gemeente samen met het Eindhoven Museum aan zet om de oplossingsrichtingen in het gebied verder uit te werken. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met omwonenden.