Ruimtelijk proces

Het preHistorisch Dorp en Eindhoven Museum willen doorontwikkelen tot een museumpark met de naam VONK*. Een nieuwe cultuurplek op een unieke locatie in de Genneper Parken. De uitbreiding en vernieuwing zal ervoor gaan zorgen dat de complete geschiedenis en het erfgoed van Brainport wordt ontsloten in een attractief museum. Via verschillende verhaallijnen ontdekt de bezoeker de geschiedenis van de regio.

We werken in stappen naar een definitief ontwerp voor de doorontwikkeling. Dat doen we samen met gemeente, provincie, waterschap, omwonenden en lokale belangenorganisaties. Allereerst hebben we op basis van gesprekken met bovengenoemde partijen de kaders voor de opgave in beeld gebracht. Tegelijkertijd is een landschappelijke analyse uitgevoerd en zijn verschillende scenario’s nader onderzocht. Het voorkeursscenario is vervolgens verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, dat in december 2021 getoetst wordt door de gemeenteraad. In het kader van deze opgave hebben we een werkgroep opgericht (zie kader rechts), die bij alle stappen actief met ons meedenkt. Daarnaast spreken we regelmatig met de omwonenden en andere belangstellenden tijdens (digitale) bijeenkomsten.

Ruimtelijk proces
Ruimtelijk proces

Impressies uit het oorlopig ontwerp versie oktober 2021

Hoe zijn we begonnen?

Eindhoven Museum (EM) is als project opgenomen in de Regio Deal tussen Brainport Eindhoven en het Rijk in de projectenpijler voorzieningenniveau. Het project behelst een uitbreiding van EM om een nieuw museaal concept te realiseren dat de gehele geschiedenis van de stad en regio Eindhoven voor een breed publiek toegankelijk maakt. Daartoe heeft EM in het voorjaar van 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij zowel het artistieke concept, de financiële haalbaarheid en de beoogde locatie onderzocht zijn.

Ruimtelijk proces

Impressies uit het voorlopig ontwerp versie oktober 2021

De ideeën achter het museum VONK* zijn uitermate geschikt voor de Genneper Parken. De parkachtige omgeving ondersteunt de verhalen die VONK* wil vertellen en andersom biedt de ontwikkeling van VONK* de mogelijkheid om het landschap te versterken. Dit betekent echter niet dat er geen alternatieve locaties zijn onderzocht. Vanuit het uitgangspunt van een gelijkblijvende jaarlijkse gemeentelijke subsidie is onderzocht of locaties elders mogelijk beter passen. Locaties in en rondom de binnenstad, zoals VDMA terrein, District E, Fellenoord, Steentjeskerk, Victoriaplein en het Evoluon blijken bij gelijkblijvende subsidie financieel niet haalbaar of zijn praktisch niet uitvoerbaar. De exploitatie van twee locaties (preHistorisch Dorp + nieuwe locatie) is hierbij geen mogelijkheid.

Stand van zaken ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp is de afgelopen maanden geoptimaliseerd. Op 13 juli 2021 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd in het preHistorisch Dorp, waar input van omwonenden en geïnteresseerden is opgehaald. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp inclusief bijbehorende stukken aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 november hebben we nog een inloopbijeenkomst georganiseerd om omwonenden en overige geïnteresseerden te informeren over deze stukken. Je leest de terugblik van deze laatste bijeenkomst via deze link.

Eerdere (video)verslagen zijn terug te vinden via onderstaande links:

Terugblik inloopbijeenkomst concept Voorlopig Ontwerp 13 juli 2021
Videoverslagen digitale bijeenkomsten 20/22 april 2021
Verslag informatiebijeenkomst 21 januari

Bestuurlijk traject

Op 28 april 2021 is het raadsvoorstel Uitbreiding Eindhoven Museum – VONK* in de gemeenteraad behandeld. Daarin is – kort gezegd – besloten dat het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK*) in Genneper Parken kan plaatsvinden binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden, waarbij de gemeenteraad aanvullende kaders en raadsvoorwaarden heeft meegegeven. Voor meer informatie over het raadsbesluit verwijzen wij naar het raadsinformatiesysteem (agendapunt 7.2).

In oktober 2021 heeft het college het Voorlopig Ontwerp inclusief bijbehorende stukken positief beoordeeld. Deze stukken zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij besluiten eind november of dat het Voorlopig Ontwerp voldoet aan de door hen gestelde kaders en randvoorwaarden. Bij een positief besluit kunnen we de bestemmingsplanprocedure starten en gaan toewerken naar een Definitief Ontwerp.

Voorlopig ontwerp versie oktober 2021

Ruimtelijk proces Museumgebouw Vonk Eindhoven
Ruimtelijk proces Museumgebouw Vonk Eindhoven

Voorlopig ontwerp versie oktober 2021

Planning