Terugblik inloopbijeenkomst 8 november 2021

Op 8 november 2021 organiseerde VONK* een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst stonden de plannen van VONK* centraal, zoals aangeboden aan de gemeenteraad. Dit betekent dat er o.a. aandacht was voor het ontwerp, het thema parkeren/verkeer, de externe validatie, het concept en het proces. Over het thema verkeer werd op de avond drie keer een korte presentatie gegeven. We kijken terug op een avond waarbij we ook dit weer voldoende bekende en nieuwe gezichten hebben gezien. In dit bericht vatten wij de avond nog eens samen.

We hebben ongeveer 35 bezoekers mogen ontvangen, met name omwonenden en wijkvertegenwoordigingen uit de omliggende wijken. Men was te spreken over het ontwerp en er waren meerdere positieve reacties over de landschappelijke inpassing van het museumpark. Daarbij ziet men graag de beplanting uit de omgeving terug in het museum, bijvoorbeeld op het dak van het entreegebouw. Daarnaast bestaat er een behoefte om door het openbare park rondjes te kunnen lopen. Wel werden vraagtekens gezet bij het beloopbaar maken van het dak.

De meeste vragen zijn gesteld over toenemende drukte in de omgeving en verkeer en parkeren. De aandacht voor toenemende drukte komt met name doordat er in de omgeving meerdere ontwikkelingen plaatsvinden. De bewoners zijn bezorgd dat deze ontwikkelingen niet goed met elkaar worden afgestemd, waardoor mogelijk parkeerdrukte wordt veroorzaakt in de omliggende wijken. Zowel VONK* als de gemeente werd door een aantal bezoekers er op aangesproken dat dit nadere afstemming en onderzoek behoeft.

Ruimtelijk proces Museumgebouw Vonk Eindhoven

Parkeren / verkeer

Tijdens de inloopbijeenkomst is op drie momenten een toelichting gegeven op het verkeersonderzoek van VONK*. De presentatie werd gegeven door de projectleider van VONK* en de verkeerskundige van de gemeente. Geïnteresseerden zijn meegenomen in het waarom van het onderzoek, de totstandkoming van de parkeeropgave en hoe parkeren in het ontwerp van VONK* wordt opgelost. Voor de restopgave – dat deel van de parkeeropgave wat niet op eigen terrein kan worden opgelost – zijn verschillende oplossingsmogelijkheden gepresenteerd, waaronder de suggesties die op de bijeenkomst op 13 juli door bewoners zijn gedaan. In eerste instantie wordt ingezet op parkeren op afstand met een pendeldienst van en naar het museum.

De precieze oplossing ligt op dit moment nog niet vast. Wel is duidelijk dat ook het parkeren op drukke dagen kan worden opgelost binnen de bredere parkeeropgave van de Genneper Parken. In de volgende fase zal in samenwerking met de gemeente en de omgeving worden onderzocht op welke manier dit dient te gebeuren.

De algemene indruk bij het thema parkeren en verkeer is dat er zorgen zijn. Er is verdeeldheid onder de bezoekers over de ontwikkeling van VONK* in relatie tot parkeren en de druk op de Genneper Parken. Een aantal bezoekers heeft deze bezwaren ook geuit. Tegelijkertijd konden we met elkaar ook in gesprek blijven over mogelijke oplossingen. Men vond het parkeren op afstand in combinatie met een pendeldienst en verwijzing/stimulering aan de voorkant – bij het kopen van een online museumkaart – een goede oplossing. Wel zijn er zorgen over het mogelijk gebruik van de parallelwegen Boutenslaan en A. Thijmlaan. Omdat hier vooralsnog gratis en onbeperkt geparkeerd kan worden, blijft dat ook voor museumbezoekers een mogelijkheid die dichterbij ligt. De verkeerskundige van de gemeente licht toe dat er op dit moment veel vrije capaciteit is op de parallelwegen en dat parkeren hier geen overlast veroorzaakt omdat het ver van woningen ligt. Dat neemt niet weg dat in bredere zin nagedacht moet worden over maatregelen zoals een parkeerduurbeperking of betaald parkeren om te voorkomen dat op mooie dagen of wanneer er meerdere evenementen in de omgeving zijn, de parallelwegen vollopen en er in de wijken wordt geparkeerd. Dit overstijgt de plannen en verantwoordelijkheid van VONK*, maar zal onderdeel zijn van de dialoog over parkeren die nog gaat plaatsvinden.

Er wordt ook gevraagd naar parkeren voor touringcars. In het nieuwe ontwerp zijn geen parkeerplaatsen voor bussen bij het museum voorzien. De halteplaats bij het museum wordt in het kader van de herinrichting parallelwegen Boutenslaan wel uitgebreid naar 2 plekken. Toegelicht wordt dat er voor touringscars niets wijzigt t.o.v. de huidige situatie, waarbij touringcars bezoekers afzetten bij de bushalte voor het museum en vervolgens parkeren op de P+R Genneper Parken, P1 Antoon Coolenlaan of elders in de stad en later weer ophalen.

Er wordt een suggestie aan de gemeente gedaan om de oprit richting de Boutenslaan – die in de huidige situatie t.h.v. de Johan Vestersstraat ligt – op te schuiven naar het westen, zodat verkeer vanaf de Genneper Parken niet meer voor de woningen langs rijdt. De verkeerskundige van de gemeente geeft aan dat dit verzoek los staat van de ontwikkeling van VONK* en dat bewoners nu al dat verzoek kunnen doen via de buitenbeter app.

Meermaals wordt het verzoek gedaan de parkeerplaats bij VONK* afsluitbaar te maken, om overlast zoals die nu ervaren op de parkeerterrein voor de rijschool, te voorkomen. Dit heeft ook de voorkeur van VONK* en deze oplossing zal dan ook verder worden verkend in de volgende fase.

Ten slotte werd ook gevraagd of er een lijnbus bij het VONK* kan komen? VONK* heeft dit verzoek in het verleden en ook nu weer bij de gemeente neergelegd, die dit meeneemt in overleg met de provincie. Uiteindelijk is dit namelijk een beslissing die de provincie neemt. Daarbij wordt door de gemeente de kanttekening geplaatst dat de financiële haalbaarheid van een dergelijke buslijn op dit moment twijfelachtig is.