Veelgestelde vragen

Het museum wil een gastvrije plek zijn voor bezoekers van de Genneper Parken en omwonenden (naast museumbezoekers). Bijvoorbeeld als startpunt van waaruit wandelingen in de Genneper Parken vertrekken, pleisterplaats voor fietsers en wandelaars, podium voor lezingen en workshops en als vergaderlocatie. Dit betekent dat een deel van het entreegebouw openbaar is en van alle gemakken voorzien zoals horeca, sanitaire voorzieningen, informatie over het gebied etc. Het museum draagt hierdoor bij aan de gewenste spreiding van bezoekers in de Genneper Parken (Position Paper)

De parkeerplaats en nieuwe gebouwen zijn voorzien op het (verharde) terrein van de verkeersschool. Derhalve gaat dit niet ten koste van groen. Daarbij worden zowel de parkeerplaats als het nieuwe gebouw zoveel mogelijk groen en landschappelijk ingepast.

In de scenario’s wordt uitgegaan van behoud van het bestaande parkeerterrein aan de Boutenslaan. Alle parkeerplaatsen die aanvullend nodig zijn (volgens de eerste berekening 60 tot 65 stuks) worden landschappelijk ingepast op het terrein van VONK*. Parallel aan de uitwerking van het plan worden slimme parkeeroplossingen, zoals gebruik van de P&R, onderzocht, met als doel het aantal nieuwe parkeerplaatsen zo laag mogelijk te houden. Ook ziet het museum mogelijkheden om met e-tickets en tijdsloten te werken op piekmomenten, zodat bezoek gespreid komt en parkeercapaciteit efficiënt benut. Het museum laat een verkeerskundig onderzoek uitvoeren om vraagstukken en oplossingsrichtingen rondom parkeren zo grondig mogelijk in beeld te brengen.

Dit is in de ontwerpfase voorzien (start april 2021) en onderdeel van het verkeerskundig onderzoek. De huidige OV verbinding is niet optimaal. Wij zijn er voorstander van om zoveel mogelijk bezoekers per OV naar het museum te laten reizen. Het museum is echter afhankelijk van de medewerking van OV-bedrijven, vervoersregio en de gemeente om naar nieuwe OV oplossingen te zoeken. Wij gaan hier actief het gesprek over aan. Een onafhankelijk onderzoek door bureau ZKA over bezoekstromen, geeft aan dat met de voorziene parkeerplaats in voldoende parkeerplekken wordt voorzien. Het verkeerskundig onderzoek moet hier meer uitsluitsel over geven, evenals over de verwachte verkeersintensiteit.

Ja, er is reeds openbare horeca aanwezig is binnen het preHistorisch Dorp. Dit functioneert echter onvoldoende, omdat de ligging van de herberg openbaar bezoek niet mogelijk maakt. In de nieuwe situatie wordt voor een andere vorm gekozen en wordt openbare horeca voorzien in het entreegebouw. Deze horeca is nodig om het museum exploitabel te maken en zal (naast museumbezoekers) jaarlijks ca. 50.000 lokale parkbezoekers ontvangen.

Het museum beoogt ca. 100.000 museumbezoekers in 12 maanden te ontvangen. Op dit moment ontvangt het preHistorisch Dorp verspreid over de 7 maanden dat het museum geopend is 55.000 bezoekers. Daarnaast verwachten we circa 50.000 bezoekers op jaarbasis in de museumhoreca, die openbaar toegankelijk zal zijn. De museumhoreca heeft een ondersteunende functie voor de museumactiviteiten en is naast museumbezoekers vooral gericht op het bestaande lokale publiek dat de Genneper Parken reeds bezoekt.

In 2012 zijn het preHistorisch Dorp en Museum Kempenland gefuseerd tot Eindhoven Museum. Het Eindhoven Museum beheert de voormalige collectie van het Museum Kempenland van ca. 23.000 objecten, die sinds de fusie in het depot liggen. Het preHistorisch Dorp is momenteel de enige bezoeklocatie van het museum. Daar kan het publiek de vroege geschiedenis van de stad en regio ontdekken. Eindhoven museum maakt als stedelijk cultuurhistorisch museum onderdeel uit van de Eindhovense culturele basisinfrastructuur. Vanuit die functie heeft het museum de opdracht de collectie weer toegankelijk te maken en de gehele geschiedenis van de stad en regio Eindhoven voor een breed publiek te ontsluiten. In de huidige opzet van het preHistorisch Dorp kan die functie slechts gedeeltelijk worden ingevuld en is die inhoudelijk beperkt tot en met de periode van de Tachtig Jarige oorlog. Het nieuwe museumconcept VONK* geeft daar invulling aan, doordat de collectie en de gehele geschiedenis tot en met het heden getoond kan worden.

De ideeën achter het museum VONK* zijn uitermate geschikt voor de Genneper Parken. De parkachtige omgeving ondersteunt de verhalen die VONK* wil vertellen en andersom biedt de ontwikkeling van VONK* de mogelijkheid om het landschap te versterken. Dit betekent echter niet dat er geen alternatieve locaties zijn onderzocht. Vanuit het uitgangspunt van een gelijkblijvende jaarlijkse gemeentelijke subsidie is onderzocht of locaties elders mogelijk beter passen. Locaties in en rondom de binnenstad, zoals VDMA terrein, District E, Fellenoord, Steentjeskerk, Victoriaplein en het Evoluon blijken bij gelijkblijvende subsidie financieel niet haalbaar of zijn praktisch niet uitvoerbaar. De exploitatie van twee locaties (preHistorisch Dorp + nieuwe locatie) is hierbij geen mogelijkheid.

Er zijn twee scenario’s geschetst. Dit zijn eerste denkrichtingen van hoe de uitbreiding van het museum ingepast kan worden in de omgeving. Wij achten op dit moment het scenario, waarbij het museum deels uitbreidt op het terrein van de verkeersschool het meest kansrijk, omdat dit de beste mogelijkheden biedt om het museum uit te breiden en tegelijkertijd groen toe te voegen aan de Genneper Parken. Dit is dan ook het (voorkeur)scenario waar we in de verdere ruimtelijke verkenning verder op in zetten. We starten in maart 2021 met het uitwerken van een inrichtingsplan voor dit scenario.

Het museum heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau (ZKA) laten onderzoeken hoe de verwachte bezoekersstromen zich spreiden over de seizoenen, week- en weekenddagen en schoolvakanties. De verwachte aantallen bij bezoekpieken kunnen met de voorziene parkeervoorziening bij het museum in combinatie met andere oplossingen, zoals e-tickets met tijdsloten goed worden opgevangen. In de ontwerpfase zal verkeerskundig onderzoek plaatsvinden. Op basis van de resultaten zullen we het plan verder uitwerken, waarbij het uitgangspunt is geen overlast in de wijken te veroorzaken. Ook onderzoeken we manieren om gebruik van OV en fiets te stimuleren. Juist door bij het museum – aan de rand van de Genneper Parken – te investeren in goede parkeervoorzieningen (ook voor fietsen), draagt het museum bij aan het afvangen van de druk op het park aan de randen en betere spreiding van het aantal bezoekers in de Genneper Parken. Door een slimme routing startend vanuit het entreegebouw worden bezoekersstromen grotendeels weggehouden bij kwetsbare delen van het park.

De bebording zal voor het nieuwe museum worden aangepast en verbeterd. Bezoekers worden naar de parkeerplaats van het museum geleid. Het park zal tevens beter zichtbaar worden vanaf de Boutenslaan. Ook zal op de website van het museum duidelijk de routing worden aangegeven, zodat publiek voorafgaand aan het bezoek zich goed kan voorbereiden op de reis.

Dat weten we nu nog niet. De locatie, hoeveelheid, betaalde of onbetaalde parkeerplaatsen zal in een volgende fase in samenspraak met de gemeente worden bepaald. Uiteraard zal het museum voldoen aan de parkeernorm van de gemeente. Het museum is zelf voorstander van betaald parkeren op het eigen terrein en in de omgeving, of een variant met een maximale parkeerduur (lang parkeren) op openbare parkeerplekken. Op deze manier verwachten wij bezoekers te stimuleren om met andere vervoersmiddelen te komen en wordt langparkeren in de omgeving ontmoedigd. Graag gaan we met de gemeente en de omgeving het gesprek aan over dit onderwerp.

VONK* biedt een plek in Eindhoven waar de hele geschiedenis en het erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kunnen worden beleefd. VONK* vertelt het verhaal van de stad en regio Eindhoven en richt zich op de momenten in de geschiedenis waarbij de ‘vonken oversloegen’. Samen met bezoekers worden deze transformatiemomenten van de stad en regio tot leven gebracht door samen te bouwen aan grote toestellen, die een historisch verhaal verbeelden. We noemen die vonken. Het museum gaat met bezoekers letterlijk samen geschiedenis maken. VONK* brengt naast een plek voor de verre geschiedenis, ook de recente geschiedenis van de opkomst van de maakindustrie op een vernieuwende wijze voor het voetlicht. VONK* bouwt voort op het laagdrempelige karakter van het huidige preHistorisch Dorp en is bedoeld voor alle inwoners van de regio en bezoekers van daarbuiten.

De nieuwe museumnaam VONK* is afgeleid van de uitdrukking ‘de vonk doen overslaan’, omdat het museum zich richt op die transformatiemomenten in de geschiedenis van de stad en regio Eindhoven, waarop onomkeerbare veranderingen in gang gezet zijn. De naam VONK* refereert tegelijkertijd ook aan de uitvinders- en pioniersmentaliteit van Eindhoven, waar (soms letterlijk) de vonk oversloeg en grote veranderingen in gang werden gezet, waarvan velen doorwerken tot op de dag van vandaag.

Wij zullen bij de uitwerking van het ontwerp alle inhoudelijke opmerkingen die we tijdens de informatiebijeenkomsten en via e-mail ontvangen meenemen en waar mogelijk verwerken in het ontwerp. Het ontwerp zullen we meermaals aan de omgeving voorleggen en dan ook aangeven hoe met de ingebrachte onderwerpen is omgegaan. Verder blijven we in gesprek met de omgeving via de werkgroep en klankbordgroep.

Maart – april 2021: Opstellen schetsontwerp, start eerste onderzoeken Mei – juli 2021: Opstellen voorlopig ontwerp Juli – september 2021: Uitvoeren onderzoeken September – oktober 2021: Bestuurlijke besluitvorming o.b.v. voorlopig ontwerp en voorbereiding bestemmingsplanprocedure Eind 2021: Indienen verzoek bestemmingsplanwijziging en start ruimtelijke procedure

Jazeker, in april 2021 bij het concept schetsontwerp en in juni 2021 bij het concept voorlopig ontwerp organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij u kunt reageren op de plannen. In juli 2021 presenteren we het definitief voorlopig ontwerp. U kunt ook een reactie achterlaten via het reactieformulier op de website.

De opening van VONK* is voorzien in 2024

Wij staan in goed contact met de gemeente en gebruikers van deze percelen. In het kader van de scenario’s hebben wij de gemeente – als eigenaar van deze percelen – gevraagd wat mogelijk is en binnen welke randvoorwaarden. Hier vindt nadere afstemming over plaats. Daarbij sorteren we nu voor op uitbreiding op het baggerdepot en een deel van de verkeersschool, omdat we hier de meeste kansen zien om een plus op groen, cultuurhistorie en recreatie in de ontwikkeling van VONK* te realiseren. Het museum is daarbij echter wel afhankelijk van de medewerking van de gemeente en rijschool Leeuw.

Er is een werkgroep opgericht met daarin een afvaardiging vanuit de omliggende wijken, belangenverenigingen en organisaties. Deze werkgroep informeert hun achterban over de plannen en brengt namens hun achterban gebiedskennis in. Daarnaast informeren we de Klankbordgroep Genneper Parken actief. Omwonenden van de wijken rondom het museum worden op sleutelmomenten geïnformeerd via een nieuwsbrief. Voor alle belangstellenden organiseren we informatiebijeenkomsten: bij het opstellen van de scenario’s, bij het concept schetsontwerp en concept voorlopig ontwerp en een eindpresentatie van het definitieve voorlopig ontwerp.

Dat kan via de website. Onze nieuwsbrief wordt tevens digitaal (via de werkgroep en klankbordgroep Genneper Parken) en per post (in de omliggende wijken) verspreid. Geïnteresseerden kunnen door een bericht achter te laten op de website de nieuwsbrieven per e-mail ontvangen.

Dat weten we op dit moment nog niet. In deze fase worden de randvoorwaarden voor de bebouwing in kaart gebracht. In een volgende fase wordt een architectonisch ontwerp gemaakt. Wel hebben we een programma van eisen opgesteld. De nieuwbouw zal bestaan uit een gecombineerd entreegebouw en een maakschuur, met een gezamenlijk bruto verhard oppervlak (BVO) van 2200 m2 . Daarnaast heeft het museum het voornemen om de bestaande smederij in het preHistorisch Dorp te verbouwen tot maximaal 300m2 BVO, zodat deze beter aansluit op het nieuwe museumconcept VONK*. Hier is nog geen ontwerp voor gemaakt. Om die uitbreiding niet ten koste te laten gaan van groene ruimte op het huidige museumterrein, worden opstallen van kantoorcontainers en overkappingen verwijderd om zo 300m2 nieuw groen te creëren.

Het plan kost circa 8 miljoen. Het museum ontvangt een bijdrage uit de RegioDeal ter hoogte van € 7 miljoen, aangevuld met bijdragen vanuit verschillende fondsen en sponsoring. De benodigde cofinanciering voor een plan van circa € 8 miljoen is inmiddels ruimschoots rond. De jaarlijkse subsidiebijdrage vanuit de gemeente voor de exploitatie blijft gelijk. Het museum heeft daarom een sluitende businesscase gemaakt, waarbij de hogere exploitatiekosten terugverdiend zullen worden uit o.a. entree-inkomsten, educatieve programma’s, museumwinkel- en horeca.

Ontwikkeling in de groenblauwe mantel is toegestaan, mits deze bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het landschap. Met de uitbreiding van het museum wordt die verbetering op verschillende manieren voorzien, bijvoorbeeld doordat extra openbaar groen wordt gecreëerd, er per saldo meer groen en minder verharding komt dan nu en doordat nieuwe bebouwing een duurzaam en groen karakter krijgt. Aantasting van bestaande waarden dient in het kader van de omgevingsverordening gecompenseerd te worden. Het museum streeft ernaar bestaande waarden zoveel mogelijk onaangetast te laten. Uiteraard zal aan de wettelijke compensatieplicht – voor zover die van toepassing is – worden voldaan. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of compensatie op of nabij het eigen terrein kan plaatsvinden.

We hanteren het uitgangspunt dat waardevolle groene elementen zoveel mogelijk behouden blijven. Bij de vormgeving van het nieuwe museumpark vormt het beekdallandschap de basis. Er wordt beoogd landschappelijke structuren en groene verbindingen te versterken en waar mogelijk een plus te creëren voor groen. Zowel in oppervlakte als in kwaliteit van het groen. We streven ernaar een duurzame impuls te geven aan de biodiversiteit. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar vierkante meters, maar ook naar hoe op die vierkante meters zoveel mogelijk bijzondere biotopen gecreëerd kunnen worden om de biodiversiteit in Genneper Parken te versterken. Het is op dit moment niet uit te sluiten dat bestaande groene elementen desondanks worden geraakt. Uiteraard zal dan aan de wettelijke compensatieplicht worden voldaan en gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van groene belangenorganisaties over de wijze waarop we het beste kunnen compenseren.

Er is op dit moment nog geen ontwerp. Er is wel een ruimtelijk programma opgesteld, waarin in ieder geval wordt voorzien in een nieuw entreegebouw en maakschuur, museumpark met op termijn 10 vonken (thematische toestellen die verhalen over historische gebeurtenissen) en groene arena. Het bestaande prehistorisch dorp wordt onderdeel van het nieuwe concept.

Jazeker, het museum ziet toe op de inrichting en inpassing van het toekomstige museumpark. De gemeente ziet toe op de inrichting van de gehele Genneper Parken, waaronder het gebied rondom het museum. Door gezamenlijk op te trekken kan meerwaarde voor zowel de Genneper Parken als het museum ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats.

Er zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn om VONK* mogelijk te maken.

Eindhoven Museum heeft de financiële haalbaarheid door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Uitkomst van dit onderzoek is dat de businesscase met gelijkblijvende subsidie past in een sluitende exploitatie. Daarbij is eveneens ruimte om onverwachte tegenvallers op te vangen. Omdat dit bedrijfsgevoelige informatie betreft, wordt het onderzoek derhalve niet met derden gedeeld. Wel zal de gemeente in de verdere uitwerking van de plannen op financiële haalbaarheid toetsen, omdat de gemeente op voorhand voldoende vertrouwen wil hebben dat VONK* zonder extra subsidie de exploitatie kan bolwerken.

De ontwikkeling van VONK* zorgt voor een toename aan groen en natuur, doordat 50% van het terrein van de verkeersschool wordt teruggegeven aan het park. Daarnaast zal een aanzienlijk deel van het museumterrein groen worden ingericht. De inschatting is dat de hoeveelheid groen in Genneper Parken Noord door de komst van VONK* per saldo met 20% zal toenemen. Ten minste 1ha. nieuw groen zal een openbaar karakter krijgen.

Vonken zijn grote toestellen die een historisch verhaal verbeelden in de buitenruimte waar je in/op/doorheen kunt lopen en waarvan je soms zelfs onderdelen in beweging kunt zetten. Vonken hebben een historische uitstraling en worden ingepast in de landschappelijke omgeving. De toestellen zijn wisselend in omvang en worden in de maakschuur of in het museumpark modulair opgebouwd. Het idee achter de vonken is dat ze verplaatsbaar zijn en op verschillende manieren in het museumpark ingezet kunnen worden.

Henri van Abbestichting, Trefpunt Groen, Stichting Rapelenburg, Vrienden van Gennep, Genneper Hoeve, Dahliatuin, KNNV, Erfgoedhuis, Vertegenwoordiging onderwijs, Vertegenwoordiging medewerkers.

Bij de openbaarmaking van het plan dat het museum heeft ingediend bij de gemeente, zal tevens het onderzoek naar de bezoekersstromen openbaar worden gemaakt. Onderzoeken m.b.t. verkeer, parkeren, flora en fauna en archeologie moeten nog worden uitgevoerd.